O Instytucie


Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej - IMiIB - jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

  Instytut zatrudnia 57 pracowników, w tym 48 nauczycieli akademickich.

  W Instytucie prowadzone są prace naukowo – badawcze z zakresu technologii mikrosystemów, technologii elementów precyzyjnych i elektronicznych, inżynierii jakości, pomiarów mikro- i makrogeometrii powierzchni, sensorów i systemów pomiarowych, współrzędnościowej techniki pomiarowej, metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych.

  W ramach kształcenia na Wydziale Mechatroniki na studiach pierwszego i drugiego stopnia, Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na dwóch kierunkach studiów: Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna, na następujących specjalnościach: Elektroniczne Systemy Pomiarowe, Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe, Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych, Techniki Multimedialne, Urządzenia Elektromedyczne, Aparatura Medyczna.

  Strukturę Instytutu tworzy pięć Zakładów, które prowadzą działalność naukową, badawczą oraz dydaktyczną w następujących zakresach:

  Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, aparaturę i systemy aparaturowe do diagnostyki medycznej i przetwarzania sygnałów biomedycznych, w tym: aplikacje techniki ultradźwiękowej do oceny aktywności ruchowej płodu, opisu właściwości tkanek i badania układu krążenia krwi; przetwarzanie i analizę sygnałów i obrazów dla potrzeb diagnostyki medycznej; wspomaganie diagnostyki chorób degeneracyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (sieci neuronalne, systemy eksperckie); urządzenia do badania elektromagnetycznych właściwości tkanek.

  Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody i urządzenia do wizualizacji struktur tkankowych oraz stymulacji funkcjonalnej, w tym: metody i urządzenia do detekcji promieniowania jonizującego i wizualizacji narządów wewnętrznych; restytucji i wspomagania funkcji lokomocyjnych u osób porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych; wspomaganie chodu w porażeniach połowicznych oraz dziecięcych porażeniach mózgowych.

  Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody pomiaru wielkości geometrycznych obejmujące technikę współrzędnościową, w tym pomiary mikro i makrogeometrii powierzchni wysokiej dokładności dla potrzeb nanotechnologii, interferometrię laserową, przemysłową tomografię pomiarową oraz systemy zapewniania jakości.

  Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: sensory i systemy pomiarowe, w tym sensory magnetosprężyste do pomiarów: masy, naprężeń, sił oraz momentów skręcających; infrastrukturę pomiarowo-diagnostyczną dla rurociągów dalekosiężnych, a w szczególności systemy detekcji nieszczelności; systemy do pomiaru strumienia transportowanych mediów; optyczne metody pomiaru zapylenia gazu. Badania naukowe obejmują również: techniki multimedialne dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, w tym: metody kompresji informacji audiowizualnej, interaktywne narzędzia w edukacji politechnicznej, percepcje bodźców audiowizualnych, projekcje światła laserowego oraz poszukiwanie nowych efektów świetlnych.

  Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, w tym: badania technologii, montażu elementów oraz podzespołów elektronicznych, mikroelektronicznych takich jak montaż klejony, badania nanomateriałów do montażu powierzchniowego oraz badania zaawansowanych technik wytwarzania miniaturowych elementów elektronicznych cienko- i grubowarstwowych, elektroniki drukowanej, a także technologię mikrowtrysku elementów precyzyjnych, mikroobróbki laserowej, elektroerozyjnej i wiercenia mikrootworów.

Materiały z: Z. Mrugalski „50 lat Wydziału Mechatroniki d. Mechaniki Precyzyjnej 1962-2012”, Warszawa 2012