Prace przejściowe

Prace przejściowe w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Po wybraniu tematu pracy przejściowej, student zgłasza się ze SKIEROWANIEM (skierowania na prace przejściowe wydaje Dziekanat) do nauczyciela akademickiego, prowadzącego daną pracę przejściową. 

Prowadzący wpisuje na skierowaniu temat pracy oraz datę wydania tematu.

Następnie skierowanie należy złożyć w Sekretariacie Dydaktycznym IMiIB (pok. 153). 

Jednocześnie przypominamy, że student ma obowiązek wybrać temat pracy przejściowej do końca pierwszego miesiąca semestru – Uchwała Rady Wydziału Mechatroniki z dnia 16.01.2013.

Po zakończeniu pracy student przekazuje prowadzącemu część opisową pracy (obowiązkowo również w formacie pdf) oraz pozostałe elementy pracy (np. kody źródłowe programów, moduły pomiarowe itp.), które były przedmiotem pracy i zgłasza się do opiekuna prac przejściowych wyznaczonego dla swojej grupy po wpis oceny.

Opiekunami prac przejściowych w Instytucie (dotyczy wpisywania ocen zakończonych prac oraz ich rozliczania) są następujące osoby:

Grupa Osoba upoważniona do wpisywania oceny z pracy przejściowej
M60 i M70 dr inż. Szymon Cygan
M62 i M72 dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska
M65 i M75 dr inż. Andrzej Skalski
Specjalność: Elektroniczne Systemy Pomiarowe
 I i II st.
mgr inż. Michał Nowicki
Specjalność: Techniki Multimedialne
 II st.
dr inż. Krzysztof Tyszka
Studenci innych specjalności dr inż. Elżbieta Ślubowska