Kierunek Mechatronika

Specjalności:

Elektroniczne Systemy Pomiarowe

Obejmuje projektowanie przemysłowych systemów pomiarowych, opracowywanie metod, analizę dokładności pomiarów oraz metrologicznych właściwości narzędzi pomiarowych, projektowanie specjalizowanych czujników, przetworników i systemów do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Przygotowuje do certyfikacji, walidacji i prowadzenia szkoleń w zakresie urządzeń i procedur pomiarowych. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania technicznych i naukowych zagadnień efektywnej integracji procesów pomiarowych ze strukturą zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym.

Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe

Obejmują zagadnienia technik pomiarowych stosowanych w systemach sterowania jakością procesów produkcyjnych oraz w ocenie jakości wyrobów wytwarzanych w szczególności dla potrzeb przemysłu: motoryzacyjnego, lotniczego, elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego i wielu innych. Kształci specjalistów w zakresie budowy i działania sensorów i systemów pomiarowych oraz inteligentnej aparatury pomiarowej w obszarze pomiarów geometrycznych. Pomiary takie realizowane są w przeważającej większości przy użyciu systemów pomiarowych, takich jak: współrzędnościowe maszyny pomiarowe, ramiona pomiarowe, tomografia komputerowa, laserowe techniki pomiarowe w tym interferometria, techniki pomiarów odchyłek kształtu oraz makro- i mikrogeometrii powierzchni. Student zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu powyższych dziedzin wzbogaconą o praktyczne umiejętności związane z metodami tworzenia procedur pomiarowych i ich oprogramowania komputerowego, oraz opracowywania wyników pomiarów i ich prezentacji.

Mikrotechnologie i Nanotechnologie

Kształci w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów precyzyjnych i elektronicznych, w tym mikrosystemów. Obejmuje stosowanie zaawansowanych technologii, takich jak obróbka skoncentrowaną energią elektronową, jonową, laserową, ultradźwiękową itp. Przygotowuje zarówno do projektowania układów mechanicznych i elektronicznych, jak również ich oprogramowania. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu technologii półprzewodników i mikrosystemów opto-elektro-mechanicznych, montażu podzespołów komputerowych, mikro- i nanotechnologii.

Techniki Multimedialne

Specjalność przygotowuje do projektowania i eksploatacji sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń wyposażenia sal konferencyjnych i dydaktycznych, studiów telewizyjnych, radiowych i postprodukcyjnych, planu filmowego itp. Duży udział przedmiotów takich jak historia sztuki i kultury, fotografia, technika filmowa i sztuka operatorska, reżyseria czy grafika komputerowa umożliwia absolwentowi twórczą współpracę z artystami w wielu dziedzinach współczesnej kultury i sztuki.

Urządzenia Elektromedyczne

Łączy zagadnienia techniki, biologii i medycyny. Jej istotą jest stosowanie urządzeń technicznych w specyficznych warunkach kontaktu z żywym organizmem, w celach diagnostycznych i leczniczych, także do wspomagania lub zastępowania funkcji narządowych (sztuczne narządy). Program kształcenia obejmuje elementy anatomii i fizjologii człowieka, biochemię i biofizykę, systemy informatyki medycznej, modelowanie procesów zachodzących w organizmach żywych, pomiary wielkości fizjologicznych, budowę urządzeń diagnostycznych, terapeutycznych oraz sztucznych narządów, a także nadzór nad ich eksploatacją w warunkach szpitalnych.