Kierunek Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria biomedyczna jako dyscyplina wiedzy obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno nauk technicznych, medycznych, jak i biologicznych i jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się w zakresie badań naukowych i aplikacji praktycznych. Według WHO (Word Heath Organization) decyduje, obok inżynierii genetycznej, o postępie współczesnej medycyny. Rozwój nowych metod i urządzeń diagnostycznych oraz terapeutycznych będzie wymagał zatrudnienia rosnącej liczby specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej.

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna będzie miał gruntowne przygotowanie do użytkowania istniejących i tworzenia nowych systemów technicznych dla medycyny, w tym zwłaszcza systemów do diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów na odległość (aparatura diagnostyczna, przesyłanie informacji, telemedycyna), regeneracji i rekonstrukcji tkanek i narządów (biomechanika, biomateriały, inżynieria tkankowa, sztuczne narządy, struktury inteligentne). Uwzględniając rosnącą rolę informatyki medycznej zamierzamy szczególnie starannie kształcić studentów w zakresie technik gromadzenia i przechowywania, przetwarzania i automatycznego analizowania informacji medycznej (zwłaszcza obrazowej), projektowania i konstrukcji nowej aparatury medycznej dla potrzeb diagnostyki i terapeutyki, a także reguł i zasad bezpiecznej eksploatacji aparatury medycznej. Tak zarysowana koncepcja kształcenia ma charakter unikatowy w skali kraju i jest dobrze dopasowana do tendencji obserwowanych w czołowych uczelniach zagranicznych.

Specjalności: