O Instytucie

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej - IMiIB - jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Instytut zatrudnia 57 pracowników, w tym 50 nauczycieli akademickich.

W Instytucie prowadzone są prace naukowo–badawcze z zakresu technologii mikrosystemów, technologii elementów precyzyjnych i elektronicznych, inżynierii jakości, pomiarów mikro- i makrogeometrii powierzchni, sensorów i systemów pomiarowych, współrzędnościowej techniki pomiarowej, metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych.

Badania naukowe realizowane w Instytucie obejmują:

  • metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego; obejmują badania technologii montażu elementów i podzespołów elektronicznych i mikroelektronicznych oraz badania zaawansowanych technik wytwarzania miniaturowych elementów, 
  • metody, aparatura i systemy aparaturowe do diagnostyki medycznej i przetwarzania sygnałów biomedycznych; aplikacje techniki ultradźwiękowej do opisu właściwości tkanek i badania układu krążenia krwi, metody i urządzenia do pomiaru sygnałów biologicznych i elektromagnetycznych właściwości tkanek, przetwarzanie sygnałów i obrazów dla potrzeb diagnostyki medycznej oraz badania medycznych aplikacji sieci neuronowych,
  • metody i urządzenia do wizualizacji struktur tkankowych i stymulacji funkcjonalnej mięśni; metody i urządzenia do detekcji promieniowania jonizującego i wizualizacji narządów wewnętrznych, restytucji i wspomagania funkcji lokomocyjnych u osób z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych, wspomaganie chodu w porażeniach połowicznych oraz dziecięcych porażeniach mózgowych,
  • metody pomiaru wysokiej dokładności dla potrzeb nanotechnologii; interferencyjne systemy pomiarowe, badania nad poprawą parametrów metrologicznych laserowych skanerów pomiarowych, badania mechatronicznych właściwości magnetyków nanokrystalicznych,
  • techniki multimedialne dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego; metody kompresji informacji audiowizualnej, interaktywne narzędzia w edukacji politechnicznej, percepcja bodźców audiowizualnych, projekcja światła laserowego oraz poszukiwanie nowych efektów świetlnych,
  • inżynieria jakości i metrologia w procesach wytwarzania; metody kontroli wyrobów i procesów produkcyjnych, walidacja metod badawczych, badania nad doskonaleniem metod wyznaczania położenia powierzchni krzywoliniowych,
  • konstrukcja i badania przetworników, przyrządów i systemów pomiarowych; współrzędnościowa technika pomiarowa, mikro- i makrogeometria powierzchni, rozwój metod pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów.

W ramach kształcenia na Wydziale Mechatroniki na studiach pierwszego i drugiego stopnia Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna. Studenci mogą wybrać następujące specjalności: Elektroniczne Systemy Pomiarowe, Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe, Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych, Techniki Multimedialne, Urządzenia Elektromedyczne i Aparatura Medyczna.

Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, w tym: badania technologii, montażu elementów oraz podzespołów elektronicznych, mikroelektronicznych takich jak montaż klejony, badania nanomateriałów do montażu powierzchniowego oraz badania zaawansowanych technik wytwarzania miniaturowych elementów elektronicznych cienko- i grubowarstwowych, elektroniki drukowanej, a także technologię mikrowtrysku elementów precyzyjnych, mikroobróbki laserowej, elektroerozyjnej i wiercenia mikrootworów.

Zakład Sensorów i Systemów Pomiarowych

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: sensory i systemy pomiarowe, w tym sensory magnetosprężyste do pomiarów: masy, naprężeń, sił oraz momentów skręcających; infrastrukturę pomiarowo-diagnostyczną dla rurociągów dalekosiężnych, a w szczególności systemy detekcji nieszczelności; systemy do pomiaru strumienia transportowanych mediów; optyczne metody pomiaru zapylenia gazu. Badania naukowe obejmują również: techniki multimedialne dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego, w tym: metody kompresji informacji audiowizualnej, interaktywne narzędzia w edukacji politechnicznej, percepcje bodźców audiowizualnych, projekcje światła laserowego oraz poszukiwanie nowych efektów świetlnych.

Zakład Inżynierii Biomedycznej

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody, aparaturę i systemy aparaturowe do diagnostyki medycznej i przetwarzania sygnałów biomedycznych, w tym: aplikacje techniki ultradźwiękowej do oceny aktywności ruchowej płodu, opisu właściwości tkanek i badania układu krążenia krwi; przetwarzanie i analizę sygnałów i obrazów dla potrzeb diagnostyki medycznej; wspomaganie diagnostyki chorób degeneracyjnych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (sieci neuronalne, systemy eksperckie); urządzenia do badania elektromagnetycznych właściwości tkanek.

Zakład Elektroniki Medycznej i Przemysłowej

Badania naukowe realizowane w Zakładzie obejmują: metody i urządzenia do wizualizacji struktur tkankowych oraz stymulacji funkcjonalnej, w tym: metody i urządzenia do detekcji promieniowania jonizującego i wizualizacji narządów wewnętrznych; restytucji i wspomagania funkcji lokomocyjnych u osób porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych; wspomaganie chodu w porażeniach połowicznych oraz dziecięcych porażeniach mózgowych.