Seminarium Prezesa Głównego Urzędu Miar

Seminarium Prezesa GUM

26 marca 2018 studenci i pracownicy naszego Instytutu mieli możliwość spotkać się z Prezesem Głównego Urzędu Miar - doktorem Włodzimierzem Lewandowskim.

Doktor Lewandowski wygłosił seminarium, podczas którego przedstawił obecny stan i strategię rozwoju Głównego Urzędu Miar w odniesieniu do potrzeb przemysłu w Polsce oraz możliwości współpracy ze środowiskiem naukowym.

Główny Urząd Miar zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań przez Prezesa GUM, w szczególności poprzez:
  • budowę, utrzymywanie i modernizację państwowych wzorców jednostek miar, przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie;
  • informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar;
  • zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub z wzorcami jednostek miar w innych krajach;
  • zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych;
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce;
  • zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu

Więcej o zadaniach GUM tutaj.